Nyheder & artikler

NY VIGTIG PRAKSIS OM ADGANGEN TIL AT BERIGTIGE OPLYSNINGR I TILBUD EFTER TILBUDSFRISTENS UDLØB

ØSTRE LANDSRET HAR D. 10. OKTOBER 2023 STADFÆSTET RETTEN PÅ FREDERIKSBERGS DOM I EKSPONENT-SAGEN, HVOREFTER ADGANGEN TIL AT BERIGTIGE MANGELFULDE REFERENCER, SOM IKKE OPFYLDTE MINDSTEKRAVENE TIL REFERENCERNE, UDVIDES I FORHOLD TIL HIDTIDIG KLAGENÆVNSPRAKSIS

Østre Landsret afsagde d. 10. oktober 2023 dom i sagen, Eksponent mod Gentofte Kommune, og lemper Klagenævnet for Udbuds restriktive praksis i forhold til ordregivers adgang til at berigtige forhold i ansøgninger og tilbud, som ikke opfylder ordregivers fastsatte mindstekrav.

Klagenævnets hidtidige praksis på området har medført, at ordregivere har været afskåret fra at kunne indhente supplerende referencer, hvor en tilbudsgiver i sit ESPD har afgivet referencer, der ikke opfylder ordregivers fastsatte mindstekrav.

Med Landsrettens dom, som stadfæster dommen i en tidligere dom afsagt af Retten på Frederiksberg, er adgangen for ordregiver til at indhente sådanne supplerende referencer altså ikke længere afskåret, fordi kravene til referencerne er anført som mindstekrav

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .