Nyheder & artikler

June 13, 2024

NIELSEN NØRAGER BISTÅR KØBERKONSORTIUM I FORBINDELSE MED KØBET AF KP COMPONENTS-KONCERNEN

May 30, 2024

BØR DU SØGE OM SKATTEKREDIT/FORHØJET FRADRAG FOR 2023?

April 2, 2024

NYT PRAKSISNOTAT FRA VOLDGIFTSNÆVNET OM HURTIGE AFGØRELSER

January 18, 2024

NY KENDELSE OM MANGLENDE HJEMMEL TIL AT FRAVIGE DE ALMINDELIGE REGLER OM VÆRNETING VED ADCITATION

November 21, 2023

NIELSEN NØRAGER ADVISED SHAPE ROBOTICS IN ITS UPLISTING TO NASDAQ COPENHAGEN MAIN MARKET WITH ITS FIRST TRADING DAY TODAY

November 15, 2023

NY VIGTIG PRAKSIS OM ADGANGEN TIL AT BERIGTIGE OPLYSNINGR I TILBUD EFTER TILBUDSFRISTENS UDLØB

August 17, 2023

NY LANDSRETSDOM OM ANSVAR FOR SKADE PGA. FORRETNINGS INDRETNING

June 14, 2023

TO NYE DOMME OM ARBEJDSGIVERANSVAR - RUTINEARBEJDE - ERFARNE MEDARBEJDERE

June 9, 2023

NY DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

June 8, 2023

NY DOM OM FLERE GENERELLE FORSIKRINGSRETLIGE SPØRGSMÅL

June 5, 2023

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget ’lov om forsikringsvirksomhed’, der sikrer en lovgivning, som er målrettet, relevant og overskuelig for både forsikringstager og virksomheder

May 23, 2023

Ordregiver havde retmæssigt udelukket en tilbudsgiver, som ikke havde truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger til at påvise sin pålidelighed

May 11, 2023

Direkte tildeling af interimskontrakt som følge af en leverandørs misligholdelse i perioden indtil nyt udbud var gennemført var ikke lovlig idet perioden var for lang og omfanget af interimskontrakten for stort

May 9, 2023

Vindende tilbudsgivers retlige interesse i at føre en sag ved klagenævnet for udbud- og adgangen til at anvende hasteproduceren i udbudslovens § 57, stk. 5

March 27, 2023

Miniudbud på dynamisk indkøbssystem kunne ikke erklæres for uden virkning, da kontrakten var opfyldt og afsluttet

February 3, 2023

Dom afsagt den 21. december 2022 om ansvar for skibshavari

January 19, 2023

Dom af 5. oktober 2022 om produktansvar - undersøgelsespligt, datidens viden m.v.

September 6, 2022

Principiel Højesteretsdom af 24. august 2022 om direkte krav ved entreprenørs køb af byggematerialer

June 14, 2022

Ny dom om transportansvar – vedtagelse af særlige betingelser

April 26, 2022

Hverken byretten eller landsretten tillod sagsøger at ændre sagsøgerbetegnelse

March 24, 2022

Projektansvarsforsikring og sammenhængen mellem forsikringsdækningen og parternes aftale

March 8, 2022

Ny dom om entrepriseforsikring – regres – sen skadeanmeldelse