Nyheder & artikler

NY DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

En ny dom tager stilling til en række forskellige spørgsmål relateret til entrepriseforsikring, herunder omfanget af dækningsundtagelsen for mangelfuld arbejdsudførelse m.v., forskellen på de såkaldte modelbetingelser og andre betingelser, begrebet skade, objektiv risikoafgrænsning ctr. Sikkerhedsforskrift, fortolkningsprincipper, forståelsen af begrebet ”mangelfuld arbejdsudførelse” m.v.

Dommen fastslår, at det ikke i sig selv påvirker fortolkningen af en entrepriseforsikring, hvorvidt selskabet har fulgt de såkaldte "modelbetingelser" eller ladet dækningen være afhængig af andre principper, herunder at den gængse dækningsundtagelse for mangelfuld projektering, mangel-fuld arbejdsudførelse m.v. er knyttet til sondringen mellem direkte og indirekte skade og ikke f.eks. primær og sekundær skade. Det påvirker heller ikke fortolkningen, såfremt dækningsund-tagelsen ikke blot knytter sig til det pågældende konstruktionselement, men - som i dette til-fælde - hele den direkte skade.

Dommen fastslår tillige, at en begrænsning af den forsikrede risiko som den, der fremgår af den omhandlede entrepriseforsikring, skal anses som en objektiv risikoafgrænsning og ikke som en sikkerhedsforskrift. Der er heller ikke belæg for at antage, at FAL §§ 18 og 20 skulle begrænse dækningsundtagelsens anvendelsesområde til grov uagtsomhed.

Endvidere fastslår dommen, at valg af en forkert arbejdsmetode og deraf følgende skade må henføres under begrebet "mangelfuld arbejdsudførelse".

Endelig fandt retten, at begrebet "direkte skade" omfattede alle de skader på entrepriseobjektet, som vandet fra vådskæreren (den forkerte arbejdsmetode) forårsagede. Der blev således ikke anlagt nogen indskrænkende fortolkning af dette begreb.

Jeg står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til den nye dom.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .