forretnings-
betingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for Nielsen Nøragers juridiske bistand og øvrige ydelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem Nielsen Nørager og klienten.

Advokaterne

Enhver advokat i Nielsen Nørager er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Sagens modtagelse

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, om der foreligger inhabilitet eller interessekonflikt eller øvrige forhold, som forhindrer, at vi kan påtage os sagen.

Nielsen Nørager er underlagt hvidvaskloven og indhenter ved sagens modtagelse de efter loven påkrævede oplysninger og dokumenter.

Honorar

Vort honorar beregnes med udgangspunkt i den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af den specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

Vi fakturerer vore ydelser med rimelige intervaller (typisk hver måned, hver anden måned eller kvartalsvist). Ved enkeltopgaver af kort varighed fakturerer vi normalt i forbindelse med sagens afslutning.

Udlæg

Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret eventuelle udlæg i forbindelse hermed, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning samt større kopierings-, oversættelses-, og forsendelsesudgifter. Dette vil enten ske separat eller ved førstkommende faktura.

Klientmidler

Nielsen Nørager forvalter klientmidler efter Advokatsamfundets regler. Alle klientmidler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelse Nykredit Bank A/S. Såfremt andet ikke er aftalt, tilfalder renter af klientens indeståender på klientkonti klienten, ligesom klienten bærer eventuelle negative renter af klientens indeståender på klientkonti.

For klientmidler gælder de almindelige regler om indskyder- og investorgaranti, hvorefter det som udgangspunkt kun er beløb op til modværdien af 100.000 euro pr. indskyder, som er sikret i tilfælde af bankens rekonstruktion eller konkurs. Hvis klienten selv har yderligere indeståender i samme bank, gælder begrænsning på 100.000 euro for kontiene under ét. Hverken Nielsen Nørager eller den enkelte advokat kan bære risikoen for midlerne ved bankens rekonstruktion eller konkurs.

Ophavsret til materiale

Ophavsretten til de dokumenter og andet arbejde, som Nielsen Nørager frembringer, tilhører Nielsen Nørager medmindre andet konkret er aftalt med klienten.

Fortrolighed m.v.

Advokater og øvrige ansatte hos Nielsen Nørager er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Advokater og øvrige ansatte hos Nielsen Nørager er underlagt interne regler i overensstemmelse med lovgivningens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Nielsen Nørager rådgiver alene om dansk ret og EU-ret.

Nielsen Nørager er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger:

Nielsen Nøragers ansvar for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til det laveste af (i) 10 gangehonoraret for den pågældende opgave og (ii) DKK 50 millioner. En klient kan højstmodtage 75 millioner kroner i erstatning for samtlige krav, som klienten harrejst, der relaterer sig til det samme kalenderår.

Klienten kan alene rejse krav mod Nielsen Nørager og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Nielsen Nørager er ikke ansvarlig fortab eller skader forårsaget af cyberangreb eller IT-nedbrud eller for tab af data, driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller image eller nogen formfor indirekte tab.

Nielsen Nørager er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af Nielsen Nørager eller med Nielsen Nøragers bistand.

Forsikring

Nielsen Nørager har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Nielsen Nøragers ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

Tvister

Advokaterne hos Nielsen Nørager er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Nielsen Nørager, kan klage over salærets størrelse indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Eventuelle tvister om Nielsen Nøragers rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.