Nyheder & artikler

NY DOM OM FLERE GENERELLE FORSIKRINGSRETLIGE SPØRGSMÅL

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

En nyere dom om entrepriseforsikring tager – selv om der var tale om en simpel skade og en beskeden sagsgenstand – stilling til flere forsikringsret-lige spørgsmål af generel karakter. For det første tager dommen stilling til, hvorvidt forudsætningerne for at opnå forsikringsdækning efter reglerne om fareafværgelse, jf. forsikringsaftalelovens (FAL) §§ 52 og 53, finder anvendelse. For det andet tager dommen stilling til spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder udgifter kan dækkes som følgeskader eller som oprydningsomkostninger. For det tredje forholder dommen sig til et anbringende om, at det forhold, at forsikringsselskabet har valgt at udbetale en vis erstatning, kunne anses som et dækningstilsagn om, at der forelå en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed.

Dommen illustrerer navnlig, at det ikke er tilstrækkeligt for at opnå dækning for fareafværgende foranstaltninger, jf. FAL §§ 52 og 53, at det har været fornuftigt eller måske endda nødvendigt at afholde den pågældende udgift for at afværge eller begrænse skade. Det er en tillige en forudsætning, at der skal være en umiddelbar fare for, at der indtræder en skade, samt at der er tale om en skade på en forsikringsdækket genstand/interesse. Forsikringstageren har bevisbyrden for, at disse forudsætninger er opfyldt, og den bevisbyrde kunne entreprenøren ikke løfte i den foreliggende sag.

Endvidere viser dommen, at udgifter knyttet til en genstand/interesse, der ikke er omfattet af forsikringen, ikke kan dækkes som en følgeskade.

Den pågældende entrepriseforsikring indeholdt en dækning for oprydningsomkostninger, men således som dette forsikringsvilkår var udformet, var der ikke dækning for udgifter knyttet til en ikke-forsikringsdækket genstand.

Endelig viser dommen, at i hvert fald når forsikringsselskabet har formuleret sig så klart, som det var tilfældet i denne sag, kan et dækningstilsagn ikke udstrækkes til at omfatte andet og mere end det, selskabet udtrykkelig har givet tilsagn om at erstatte.

Jeg står naturligvis meget gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til den nye dom

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .