Nyheder & artikler

NY KENDELSE OM MANGLENDE HJEMMEL TIL AT FRAVIGE DE ALMINDELIGE REGLER OM VÆRNETING VED ADCITATION

Jan Presfeldt

Partner, Advokat (H), MCL

Ida Juul Jensen

Advokatfuldmægtig

EN ENTREPRENØRS INDTRÆDEN I HENHOLDSVIS EN UNDERENTREPRENØRS OG EN LEVERANDØRS EVENTUALKRAV MOD DERES ANSVARSFORSIKRINGSSELSKAB KUNNE IKKE BEGRUNDE, AT FORSIKRINGSSELSKABET KUNNE ADCITERES TIL VERSERENDE VOLDGIFTSSAGER.

Voldgiftnævnets kendelse bekræfter den hidtidige retstilstand, hvormed forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, ikke udgør en hjemmel til at fravige de almindelige regler om værneting, at voldgiftsbehandling forudsætter, at parterne har indgået aftale herom, at adcitanten har bevisbyrden, og at der stilles et (vist) skærpet krav til voldgiftsaftalers klarhed og vedtagelse.

En procesunderretning af en potentiel skadevolder til en voldgiftssag er således fortsat ikke i sig selv tilstrækkelig til, at den procesunderrettede anses for stiltiende at have accepteret voldgift og en eventuel aftale eller accept af voldgift med en potentiel skadevolder er under alle omstændigheder uden betydning i forhold til indtrædelseskrav i henhold til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2.

Kendelsen bekræfter ligeledes, at en skadelidte, der indtræder i sikredes krav mod forsikringsselskabet i henhold til forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, ikke kan opnå bedre ret end sikrede blandt andet med den virkning, at skadelidte må respektere forsikringsaftalen mellem sikrede og forsikringsselskabet, herunder i relation til værneting.

Forsikringsselskabet var repræsenteret af advokat Michael Kjær Lauritsen, advokat Jan Presfeldt og advokatfuldmægtig Ida Juul Jensen.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til kendelsen.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .